top of page

ייעוץ חקלאי - תכנית ליווי שנתית

המטרה שלנו: לתת לצמח את הדשן הנכון - בזמן הנכון

האופן בו אנו מזינים את הגידולים הוא אחד הגורמים המשפיעים ביותר על בריאות הצמח ועל פוריות האדמה.

ייעוץ חקלאי - שיטת אביאני

שיטת העבודה שפיתחנו מושתתת בראש ובראשונה - על היכרות אישית עם כל חקלאי ועם שיטות העבודה שלו.

ייעוץ דישון ושיפור פוריות קרקע מתבסס על ניתוח ומעקב אחר מדדים איכותיים המתקבלים מביצוע בדיקות מוהל עלה ובדיקות פוריות קרקע שאנו מבצעים בכל חלקה באופן מתוזמן ושוטף.

שיטה זו מאפשרת לנו לדייק את ממשק הדישון ולהתאים אותו באופן ספציפי לכל גידול ולכל חלקה - הצמח הוא זה שמאותת לנו על מחסור או על עודף.

התוצאות

  1. צמחים בריאים, עמידים יותר בפני מזיקים ומניבים תוצרת רבה ואיכותית יותר.

  2. חיסכון בחומרי דישון = חיסכון כלכלי + שמירה על הסביבה.

עידו בפגישה עם חקלאים בשטח במסגרת ייעוץ פוריות קרקע

ייעוץ חקלאי באביאני - קודם כל מנטרים!

בדיקת מוהל עלים לניטור הפרופיל התזונתי של הצמח

בדיקת מוהל עלה SAP - אביאני חקלאות מחדשת

בדיקות מוהל עלה (SAP)

במהלך עונת הגידול אנו מבצעים בין 6-8 בדיקות מוהל עלה (SAP), על-פי נקודות השפעה קריטיות במחזור חייו של הצמח. הבדיקה נותנת לנו אנאליזה מדויקת לגבי המצב התזונתי של הצמח בעת הדיגום.

יחד עם החקלאי, אנחנו מזהים את נקודות ההשפעה הקריטיות בגידול, אותם שלבים בחיי הצמח בהם יש לנו אפשרות להשפיע דרך ממשק ההזנה על הגורמים הקריטיים לכלכליות היבול. אנחנו בונים תכנית עבודה שמטרתה לספק לצמח את הדרישות התזונתיות הייחודיות עבור כל שלב לאורך עונת הגידול. 

דו"ח ניתוח תוצאות והנחיות דישון

דוח דיגום והמלצות דישון לחקלאי - אביאני חקלאות מחדשת

לאחר כל בדיקה, החקלאי יקבל דו"ח מפורט בו הסבר על התוצאות והנחיות דישון, הכוללות התאמות לדישון הקרקעי והמלצות לריסוסי עלווה.

מדדים המתקבלים בבדיקת מוהל עלה - דישון מבוסס ניתור - אביאני חקלאות מחדשת

עבודה עם חלקות ביקורת מאפשרת לנו בחינה יעילה של ממשק ההזנה והדישון שאנחנו מפתחים באופן ספציפי לכל חלקה, חקלאי וגידול.

ליווי לאורך עונת הגידול

אנחנו אתכם לאורך כל עונת הגידול, זמינים לשאלות והתייעצויות. נלך אתכם יד ביד ונלמד ביחד את הגידול, את החלקה, ואת הממשקים הנכונים לה.

תוצאות של ממשק דישון מבוסס ניטור

וובינר דישון מבוסס ניטור

רוצים לדעת עוד על תהליך הליווי שלנו לשיפור פוריות קרקע? בוובינר הבא מסביר ד"ר עידו אביאני את השימוש בבדיקות מוהל עלה ככלי לניטור המצב התזונתי של הצמח.
עוד מוסבר על החשיבות של דישון מאוזן לשיפור היעילות הפוטוסינטטית והיבול.

bottom of page